Menu

Vydavateľstvo Motýľ

Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky pre prevádzku internetového obchodu Vydavateľstva Motýľ

(ďalej len „VOP“)


I. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetového obchodu na stránkach http://www.vydavatelstvomotyl.sk (ďalej len „Vydavatelstvomotyl.sk" alebo „Internetový obchod“) je Branko Kocian - Vydavateľstvo MOTÝĽ, Mariánska 9, 811 08 Bratislava - Staré Mesto IČO: 11642262, IČ DPH: na vyžiadanie, DIČ: na vyžiadanie, info@vydavatelstvomotyl.sk, Registrovaný na Obvodnom úrade v Bratislave pod číslom živ. reg. 101-13373 ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Vydavateľstvo MOTÝĽ“.

 

Návštevníkom stránok Vydavatelstvomotyl.sk (ďalej len „Návštevník“) sa pre účely týchto VOP rozumie neregistrovaný užívateľ, náhodne alebo cielene prezerajúci si obsah web stránok Prevádzkovateľa najmä za účelom registrácie na stránkach Prevádzkovateľa alebo za účelom zberu informácií o Prevádzkovateľovi, jeho ponuke a cenách.

 

Registrovaný návštevník stránok Vydavatelstvomotyl.sk (ďalej len „Registrovaný užívateľ“ alebo „Prihlásený užívateľ“) sa pre účely týchto VOP rozumie Návštevník, ktorí vyplnil registračný formulár a tým súhlasil so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie stránok Vydavatelstvomotyl.sk. Registrovaný užívateľ získa svojou registráciou prístup do privátnej zóny stránky.

 

Predávajúci/Dodávateľ (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Dodávateľ“) sa pre účely týchto VOP rozumie Prevádzkovateľ, alebo Prevádzkovateľom poverená osoba.

 

Kupujúci/Odberateľ (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Odberateľ“) sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je Registrovaný užívateľ na stránkach Prevádzkovateľa a zároveň svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim.

 

Tovarom (ďalej len „Tovar“) sa pre účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke Internetového obchodu.

 

Kúpna zmluva (ďalej len „Kúpa“) sa pre účely týchto VOP rozumie umiestnenie ponuky predávaného Tovaru v Internetovom obchode vyjadruje Predávajúci svoju vôľu uskutočniť kúpu Tovaru za uvedených podmienok. Kúpa vzniká v okamihu doručenia záväznej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.  Kúpna zmluva vzniká zásadne na základe objednávky a je uzatvorená ústne.

 

II. Informácie o obchodných podmienkach

 

Kupujúci registráciou na web stránkach Prevádzkovateľa potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP bol Kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a mal/má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

 

Kúpa je uskutočnená v Slovenskom jazyku. Nebránia tomu okolnosti na strane Predávajúceho a Kupujúceho je možné Kúpu realizovať aj v inom pre obe strany v zrozumiteľnom jazyku. Objednávka je Predávajúcim archivovaná pre zabezpečenie úspešného plnenia. Informácie o technických krokoch vedúcich až k uskutočneniu Kúpi sú jasné už so samotného procesu objednávania a kupujúci ich má možnosť kedykoľvek pred samotným odoslaným objednávky skontrolovať a opraviť. Tieto VOP sú zobrazené na stránkach Internetového obchodu a je tak zabezpečená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

III. Objednanie Tovaru

 

 1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke Internetového obchodu a nie je vypredaný.
 2. V individuálnych prípadoch je možné objednať aj Tovar nad ponuku skladových zásob. V takomto prípade Prevádzkovateľ môže odmietnuť dodanie tovaru v objednanom množstve Kupujúcemu.
 3. Tovar si môže Kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky v Internetovom obchode (prípadne si môže Tovar objednať emailom na adrese info@vydavatelstvomotyl.sk)
 4. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po spracovaní objednaného Tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný, odoslaný alebo čaká na zaplatenie. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 5. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných VOP.
 6. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 7. Kupujúcemu, ktorý je držiteľom našej nákupnej poukážky alebo bol zaradený do vernostného programu, bude príslušná zľava odrátaná v 3 až 4 kroku objednávky.

 Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • V prípade, že ste držiteľom našej nákupnej poukážky, číslo poukážky je nutné uvádzať do príslušnej časti formulára v 3 kroku objednávky.
 • Špecifické požiadavky na dodanie, platbu alebo balenie je potrebné zdať do poznámky.

 Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • Obchodné meno
 • IČO, DIČ a IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 Ak formulár neobsahuje potrebné pozície na zadanie požadovaných údajov použije Kupujúci priestor pre poznámky.

Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ.

IV. Práva a povinnosti Predávajúceho

1. Má povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2. Má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

3. Má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

4. Má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu, bez nároku na náhradu.

V. Práva a povinnosti Kupujúceho

1. Je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar.

2. Je povinný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru.

3. Je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4. Má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky

VI. Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane balného a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „Kúpna cena) formou:

a. dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové alebo kuriérske služby.

b. Podľa dohody

2. Kupujúci súhlasí, že uhradí dopravné určené Predávajúcim vo výške 2,80 Euro.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek požadovať platbu za objednaný Tovar vopred.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov Tovaru a dopravných služieb.

5. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý Tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie Kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

VII. Dodacie podmienky

1. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania Tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

2. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v Kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10,- Euro za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  Kupujúci povinný Tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v Kúpnej zmluve inak. V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v Kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej vyššie tohto článku týchto VOP. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia Tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, respektíve jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda Tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

VIII. Záruka

1. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tejto zodpovednosti sa Predávajúci zbaví, ak si Kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu po dobe, kedy mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti tieto vady zistiť.

XI. Podmienky udeľovania zliav

1. Prevádzkovateľ má právo Kupujúcemu znížiť kúpnu cenu o zľavu, ktorú Prevádzkovateľ v rámci kampane vyhlásil vopred na stránkach Internetového obchodu. Táto zľava sa môže vzťahovať na jednotlivý Tovar Internetového obchodu alebo môže ísť o výpredajovú zľavu na všetok zverejnený Tovar.

2. Prevádzkovateľ má v rámci kampane Vernostná zľava, možnosť upraviť kúpnu cenu Kupujúcemu o celkovú zľavu až 30 % z kúpnej ceny bez DPH. Celková zľava, vrátane výpredajových a akciových zliav nesmie presiahnuť 30 % z kúpnej ceny s toleranciou 3 % smerom nahor alebo nadol.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť výšku zľavy a to aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia Kupujúceho.

X. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke Prevádzkovateľa

2. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 1. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

4. Kupujúci registráciou na stránke Prevádzkovateľa a zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 V Bratislave 01.12.2012